You can also browse my Google Scholar profile.

Preprints

  • Yingwei Li, Song Bai, Yuyin Zhou, Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Alan Yuille, “Learning Transferable Adversarial Examples via Ghost Networks”, arXiv (PDF)