You can also browse my Google Scholar profile.

Preprints

  • Yingwei Li, Song Bai, Yuyin Zhou, Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Alan Yuille, “Learning Transferable Adversarial Examples via Ghost Networks”, arXiv [PDF] [code]
  • Song Bai, Yingwei Li, Yuyin Zhou, Qizhu Li, Philip H.S. Torr, “Adversarial Metric Attack for Person Re-identification”, arXiv [PDF]