Multi-modality Fusion


Representative papers are shown with red border

DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection

Yingwei Li, Adams Yu, Tianjian Meng, Ben Caine, Jiquan Ngiam, Daiyi Peng, Junyang Shen, Bo Wu, Yifeng Lu, Denny Zhou, Quoc Le, Alan Yuille, Mingxing Tan

CVPR, 2022

[Paper] [Code] [Website] [Bibtex]

Learning from Temporal Gradient for Semi-supervised Action Recognition

Junfei Xiao, Longlong Jing, Lin Zhang, Ju He, Qi She, Zongwei Zhou, Alan Yuille, Yingwei Li

CVPR, 2022

[Paper] [Code] [Bibtex]

Hyper-Pairing Network for Multi-phase Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Segmentation

Yuyin Zhou, Yingwei Li, Zhishuai Zhang, Yan Wang, Angtian Wang, Elliot K Fishman, Alan Yuille, Seyoun Park

MICCAI, 2019

[Paper] [Bibtex]
Last Updated: 11/13/2022, 3:41:22 PM