Multi-modality Fusion


Representative papers are shown with red border

MoDAR: Using Motion Forecasting for 3D Object Detection in Point Cloud Sequences

Yingwei Li*, Charles R. Qi*, Yin Zhou, Chenxi Liu, Dragomir Anguelov

CVPR, 2023

[Paper] [Supplementary] [Bibtex]

DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection

Yingwei Li*, Adams Yu*, Tianjian Meng, Ben Caine, Jiquan Ngiam, Daiyi Peng, Junyang Shen, Bo Wu, Yifeng Lu, Denny Zhou, Quoc Le, Alan Yuille, Mingxing Tan

CVPR, 2022

[Paper] [Code] [Website] [Bibtex]

Learning from Temporal Gradient for Semi-supervised Action Recognition

Junfei Xiao, Longlong Jing, Lin Zhang, Ju He, Qi She, Zongwei Zhou, Alan Yuille, Yingwei Li

CVPR, 2022

[Paper] [Code] [Bibtex]

Hyper-Pairing Network for Multi-phase Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Segmentation

Yuyin Zhou, Yingwei Li, Zhishuai Zhang, Yan Wang, Angtian Wang, Elliot K Fishman, Alan Yuille, Seyoun Park

MICCAI, 2019

[Paper] [Bibtex]
Last Updated: 11/13/2022, 1:41:22 PM