Robust Representation Learning

All by Year Self Driving Robustness Multi Modality AutoML

Representative papers show with red border

DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection

Yingwei Li, Adams Yu, Tianjian Meng, Ben Caine, Jiquan Ngiam, Daiyi Peng, Junyang Shen, Bo Wu, Yifeng Lu, Denny Zhou, Quoc Le, Alan Yuille, Mingxing Tan

CVPR, 2022

[Bibtex] [Paper]
@article{li2022deepfusion,
title={DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection},
author={Li, Yingwei and Yu, Adams Wei and Meng, Tianjian and Caine, Ben and Ngiam, Jiquan and Peng, Daiyi and Shen, Junyang and Wu, Bo and Lu, Yifeng and Zhou, Denny and others},
journal={arXiv preprint arXiv:2203.08195},
year={2022}
}

SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-reliance on Visual Context in Visual Question Answering

Vipul Gupta, Zhuowan Li, Adam Kortylewski, Chenyu Zhang, Yingwei Li, Alan Yuille

CVPR, 2022

[Bibtex] [Paper]
@article{gupta2022swapmix,
title={SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-Reliance on Visual Context in Visual Question Answering},
author={Gupta, Vipul and Li, Zhuowan and Kortylewski, Adam and Zhang, Chenyu and Li, Yingwei and Yuille, Alan},
journal={arXiv preprint arXiv:2204.02285},
year={2022}
}

R4D: Utilizing Reference Objects for Long-Range Distance Estimation

Yingwei Li, Tiffany Chen, Maya Kabkab, Ruichi Yu, Longlong Jing, Yurong You, Hang Zhao

ICLR, 2022

[Bibtex] [Paper] [Supplementary]
@inproceedings{li2021r4d,
title={R4D: Utilizing Reference Objects for Long-Range Distance Estimation},
author={Li, Yingwei and Chen, Tiffany and Kabkab, Maya and Yu, Ruichi and Jing, Longlong and You, Yurong and Zhao, Hang},
booktitle={International Conference on Learning Representations},
year={2021}
}

Fast AdvProp

Jieru Mei, Yucheng Han, Yutong Bai, Yixiao Zhang, Yingwei Li, Xianhang Li, Alan Yuille, Cihang Xie

ICLR, 2022

[Bibtex] [Paper]
@inproceedings{mei2021fast,
title={Fast AdvProp},
author={Mei, Jieru and Han, Yucheng and Bai, Yutong and Zhang, Yixiao and Li, Yingwei and Li, Xianhang and Yuille, Alan and Xie, Cihang},
booktitle={International Conference on Learning Representations},
year={2021}
}

Shape-Texture Debiased Neural Network Training

Yingwei Li, Qihang Yu, Mingxing Tan, Jieru Mei, Peng Tang, Wei Shen, Alan Yuille, Cihang Xie

ICLR, 2021

[Bibtex] [Paper] [Code] [Website] [Video]
@article{li2020shape,
title={Shape-texture debiased neural network training},
author={Li, Yingwei and Yu, Qihang and Tan, Mingxing and Mei, Jieru and Tang, Peng and Shen, Wei and Yuille, Alan and Xie, Cihang},
journal={arXiv preprint arXiv:2010.05981},
year={2020}
}

Adversarial Metric Attack and Defense for Person Re-identification

Song Bai, Yingwei Li, Yuyin Zhou, Qizhu Li, Philip H.S. Torr

TPAMI, 2020

[Bibtex] [Paper] [Code]
@article{bai2020adversarial,
title={Adversarial metric attack and defense for person re-identification},
author={Bai, Song and Li, Yingwei and Zhou, Yuyin and Li, Qizhu and Torr, Philip HS},
journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
volume={43},
number={6},
pages={2119--2126},
year={2020},
publisher={IEEE}
}

Regional Homogeneity: Towards Learning Transferable Universal Adversarial Perturbations Against Defenses

Yingwei Li, Song Bai, Cihang Xie, Zhenyu Liao, Xiaohui Shen, Alan Yuille

ECCV, 2020

[Bibtex] [Paper] [Code]
@inproceedings{li2020regional,
title={Regional homogeneity: Towards learning transferable universal adversarial perturbations against defenses},
author={Li, Yingwei and Bai, Song and Xie, Cihang and Liao, Zhenyu and Shen, Xiaohui and Yuille, Alan},
booktitle={European Conference on Computer Vision},
pages={795--813},
year={2020},
organization={Springer}
}

Learning Transferable Adversarial Examples via Ghost Networks

Yingwei Li, Song Bai, Yuyin Zhou, Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Alan Yuille

AAAI, 2020
CVPR Workshop (Oral), 2019

[Bibtex] [Paper] [Code]
@inproceedings{li2020learning,
title={Learning Transferable Adversarial Examples via Ghost Networks},
author={Li, Yingwei and Bai, Song and Zhou, Yuyin and Xie, Cihang and Zhang, Zhishuai and Yuille, Alan},
booktitle={Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence},
volume={34},
year={2020}
}

Volumetric Medical Image Segmentation: A 3D Deep Coarse-to-Fine Framework and Its Adversarial Examples

Yingwei Li*, Zhuotun Zhu* Yuyin Zhou, Yingda Xia, Wei Shen, Elliot K Fishman, Alan Yuille

Book Chapter: Deep Learning and CNN for Medical Image Computing , 2019

[Bibtex] [Paper]
@Inbook{Li2019,
author='Li, Yingwei and Zhu, Zhuotun and Zhou, Yuyin and Xia, Yingda and Shen, Wei and Fishman, Elliot K. and Yuille, Alan L.',
title='Volumetric Medical Image Segmentation: A 3D Deep Coarse-to-Fine Framework and Its Adversarial Examples',
bookTitle='Deep Learning and Convolutional Neural Networks for Medical Imaging and Clinical Informatics',
year='2019',
publisher='Springer International Publishing',
address='Cham',
pages='69--91',
isbn='978-3-030-13969-8',
doi='10.1007/978-3-030-13969-8_4',
url='https://doi.org/10.1007/978-3-030-13969-8_4'
}
Last Updated: 4/28/2022, 2:57:17 PM