Robust Representation Learning


Representative papers are shown with red border

Harnessing Perceptual Adversarial Patches for Crowd Counting

Shunchang Liu*, Jiakai Wang*, Aishan Liu, Yingwei Li, Yijie Gao, Xianglong Liu, Dacheng Tao

ACM CCS, 2022

[Paper] [Code] [Bibtex]

Context Enhanced Stereo Transformer

Weiyu Guo, Zhaoshuo Li, Yongkui Yang, Zheng Wang, Russ Taylor, Mathias Unberath, Alan Yuille, Yingwei Li

ECCV, 2022

[Paper] [Code] [Bibtex]

DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection

Yingwei Li, Adams Yu, Tianjian Meng, Ben Caine, Jiquan Ngiam, Daiyi Peng, Junyang Shen, Bo Wu, Yifeng Lu, Denny Zhou, Quoc Le, Alan Yuille, Mingxing Tan

CVPR, 2022

[Paper] [Code] [Website] [Bibtex]

SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-reliance on Visual Context in Visual Question Answering

Vipul Gupta, Zhuowan Li, Adam Kortylewski, Chenyu Zhang, Yingwei Li, Alan Yuille

CVPR, 2022

[Paper] [Bibtex]

R4D: Utilizing Reference Objects for Long-Range Distance Estimation

Yingwei Li, Tiffany Chen, Maya Kabkab, Ruichi Yu, Longlong Jing, Yurong You, Hang Zhao

ICLR, 2022

[Paper] [Supplementary] [Bibtex]

Fast AdvProp

Jieru Mei, Yucheng Han, Yutong Bai, Yixiao Zhang, Yingwei Li, Xianhang Li, Alan Yuille, Cihang Xie

ICLR, 2022

[Paper] [Bibtex]

Shape-Texture Debiased Neural Network Training

Yingwei Li, Qihang Yu, Mingxing Tan, Jieru Mei, Peng Tang, Wei Shen, Alan Yuille, Cihang Xie

ICLR, 2021

[Paper] [Code] [Website] [Video] [Bibtex]

Adversarial Metric Attack and Defense for Person Re-identification

Song Bai, Yingwei Li, Yuyin Zhou, Qizhu Li, Philip H.S. Torr

TPAMI, 2020

[Paper] [Code] [Bibtex]

Regional Homogeneity: Towards Learning Transferable Universal Adversarial Perturbations Against Defenses

Yingwei Li, Song Bai, Cihang Xie, Zhenyu Liao, Xiaohui Shen, Alan Yuille

ECCV, 2020

[Paper] [Code] [Bibtex]

Learning Transferable Adversarial Examples via Ghost Networks

Yingwei Li, Song Bai, Yuyin Zhou, Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Alan Yuille

AAAI, 2020
CVPR Workshop (Oral), 2019

[Paper] [Code] [Bibtex]

Volumetric Medical Image Segmentation: A 3D Deep Coarse-to-Fine Framework and Its Adversarial Examples

Yingwei Li*, Zhuotun Zhu* Yuyin Zhou, Yingda Xia, Wei Shen, Elliot K Fishman, Alan Yuille

Book Chapter: Deep Learning and CNN for Medical Image Computing , 2019

[Paper] [Bibtex]
Last Updated: 11/13/2022, 3:41:22 PM