Robust Representation Learning


Representative papers are shown with red border

Harnessing Perceptual Adversarial Patches for Crowd Counting

Shunchang Liu*, Jiakai Wang*, Aishan Liu, Yingwei Li, Yijie Gao, Xianglong Liu, Dacheng Tao

ACM CCS, 2022

[Paper] [Code] [Bibtex]

Context Enhanced Stereo Transformer

Weiyu Guo, Zhaoshuo Li, Yongkui Yang, Zheng Wang, Russ Taylor, Mathias Unberath, Alan Yuille, Yingwei Li

ECCV, 2022

[Paper] [Code] [Bibtex]

DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection

Yingwei Li*, Adams Yu*, Tianjian Meng, Ben Caine, Jiquan Ngiam, Daiyi Peng, Junyang Shen, Bo Wu, Yifeng Lu, Denny Zhou, Quoc Le, Alan Yuille, Mingxing Tan

CVPR, 2022

[Paper] [Code] [Website] [Bibtex]

SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-reliance on Visual Context in Visual Question Answering

Vipul Gupta, Zhuowan Li, Adam Kortylewski, Chenyu Zhang, Yingwei Li, Alan Yuille

CVPR, 2022

[Paper] [Bibtex]

R4D: Utilizing Reference Objects for Long-Range Distance Estimation

Yingwei Li, Tiffany Chen*, Maya Kabkab*, Ruichi Yu, Longlong Jing, Yurong You, Hang Zhao

ICLR, 2022

[Paper] [Supplementary] [Bibtex]

Fast AdvProp

Jieru Mei, Yucheng Han, Yutong Bai, Yixiao Zhang, Yingwei Li, Xianhang Li, Alan Yuille, Cihang Xie

ICLR, 2022

[Paper] [Bibtex]

Shape-Texture Debiased Neural Network Training

Yingwei Li, Qihang Yu, Mingxing Tan, Jieru Mei, Peng Tang, Wei Shen, Alan Yuille, Cihang Xie

ICLR, 2021

[Paper] [Code] [Website] [Video] [Bibtex]

Adversarial Metric Attack and Defense for Person Re-identification

Song Bai, Yingwei Li, Yuyin Zhou, Qizhu Li, Philip H.S. Torr

TPAMI, 2020

[Paper] [Code] [Bibtex]

Regional Homogeneity: Towards Learning Transferable Universal Adversarial Perturbations Against Defenses

Yingwei Li, Song Bai, Cihang Xie, Zhenyu Liao, Xiaohui Shen, Alan Yuille

ECCV, 2020

[Paper] [Code] [Bibtex]

Learning Transferable Adversarial Examples via Ghost Networks

Yingwei Li, Song Bai, Yuyin Zhou, Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Alan Yuille

AAAI, 2020
CVPR Workshop (Oral), 2019

[Paper] [Code] [Bibtex]

Volumetric Medical Image Segmentation: A 3D Deep Coarse-to-Fine Framework and Its Adversarial Examples

Yingwei Li*, Zhuotun Zhu* Yuyin Zhou, Yingda Xia, Wei Shen, Elliot K Fishman, Alan Yuille

Book Chapter: Deep Learning and CNN for Medical Image Computing , 2019

[Paper] [Bibtex]
Last Updated: 11/13/2022, 1:41:22 PM