All Publications by Year


Representative papers are shown with red border

2022

Context Enhanced Stereo Transformer

Weiyu Guo, Zhaoshuo Li, Yongkui Yang, Zheng Wang, Russ Taylor, Mathias Unberath, Alan Yuille, Yingwei Li

ECCV, 2022

[Bibtex]

DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection

Yingwei Li, Adams Yu, Tianjian Meng, Ben Caine, Jiquan Ngiam, Daiyi Peng, Junyang Shen, Bo Wu, Yifeng Lu, Denny Zhou, Quoc Le, Alan Yuille, Mingxing Tan

CVPR, 2022

[Paper] [Code] [Website] [Bibtex]

Learning from Temporal Gradient for Semi-supervised Action Recognition

Junfei Xiao, Longlong Jing, Lin Zhang, Ju He, Qi She, Zongwei Zhou, Alan Yuille, Yingwei Li

CVPR, 2022

[Paper] [Code] [Bibtex]

SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-reliance on Visual Context in Visual Question Answering

Vipul Gupta, Zhuowan Li, Adam Kortylewski, Chenyu Zhang, Yingwei Li, Alan Yuille

CVPR, 2022

[Paper] [Bibtex]

Depth Estimation Matters Most: Improving Per-Object Depth Estimation for Monocular 3D Detection and Tracking

Longlong Jing, Ruichi Yu, Jiyang Gao, Henrik Kretzschmar, Kang Li, Charles R. Qi, Hang Zhao, Alper Ayvaci, Xu Chen, Dillon Cower, Yingwei Li, Yurong You, Han Deng, Congcong Li, Dragomir Anguelov

ICRA, 2022

R4D: Utilizing Reference Objects for Long-Range Distance Estimation

Yingwei Li, Tiffany Chen, Maya Kabkab, Ruichi Yu, Longlong Jing, Yurong You, Hang Zhao

ICLR, 2022

[Paper] [Supplementary] [Bibtex]

Fast AdvProp

Jieru Mei, Yucheng Han, Yutong Bai, Yixiao Zhang, Yingwei Li, Xianhang Li, Alan Yuille, Cihang Xie

ICLR, 2022

[Paper] [Bibtex]

2021

Searching for TrioNet: Combining Convolution with Local and Global Self-Attention

Huaijin Pi, Huiyu Wang, Yingwei Li, Zizhang Li, Alan Yuille

BMVC, 2021

[Paper] [Code] [Bibtex]

Shape-Texture Debiased Neural Network Training

Yingwei Li, Qihang Yu, Mingxing Tan, Jieru Mei, Peng Tang, Wei Shen, Alan Yuille, Cihang Xie

ICLR, 2021

[Paper] [Code] [Website] [Video] [Bibtex]

CAKES: Channel-wise Automatic KErnel Shrinking for Efficient 3D Network

Qihang Yu, Yingwei Li, Jieru Mei, Yuyin Zhou, Alan Yuille

AAAI, 2021

[Paper] [Code] [Bibtex]

2020

Adversarial Metric Attack and Defense for Person Re-identification

Song Bai, Yingwei Li, Yuyin Zhou, Qizhu Li, Philip H.S. Torr

TPAMI, 2020

[Paper] [Code] [Bibtex]

Regional Homogeneity: Towards Learning Transferable Universal Adversarial Perturbations Against Defenses

Yingwei Li, Song Bai, Cihang Xie, Zhenyu Liao, Xiaohui Shen, Alan Yuille

ECCV, 2020

[Paper] [Code] [Bibtex]

Neural Architecture Search for Lightweight Non-Local Networks

Yingwei Li, Xiaojie Jin, Jieru Mei, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Cihang Xie, Qihang Yu, Yuyin Zhou, Song Bai, Alan Yuille

CVPR, 2020

[Paper] [Code] [Bibtex]

AtomNAS: Fine-Grained End-to-End Neural Architecture Search

Jieru Mei, Yingwei Li, Xiaochen Lian, Xiaojie Jin, Linjie Yang, Alan Yuille, Jianchao Yang

ICLR, 2020

[Paper] [Code] [Bibtex]

Learning Transferable Adversarial Examples via Ghost Networks

Yingwei Li, Song Bai, Yuyin Zhou, Cihang Xie, Zhishuai Zhang, Alan Yuille

AAAI, 2020
CVPR Workshop (Oral), 2019

[Paper] [Code] [Bibtex]

2019

Volumetric Medical Image Segmentation: A 3D Deep Coarse-to-Fine Framework and Its Adversarial Examples

Yingwei Li*, Zhuotun Zhu* Yuyin Zhou, Yingda Xia, Wei Shen, Elliot K Fishman, Alan Yuille

Book Chapter: Deep Learning and CNN for Medical Image Computing , 2019

[Paper] [Bibtex]

Hyper-Pairing Network for Multi-phase Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Segmentation

Yuyin Zhou, Yingwei Li, Zhishuai Zhang, Yan Wang, Angtian Wang, Elliot K Fishman, Alan Yuille, Seyoun Park

MICCAI, 2019

[Paper] [Bibtex]

Multi-Scale Attentional Network for Multi-Focal Segmentation of Active Bleed after Pelvic Fractures

Yuyin Zhou, David Dreizin, Yingwei Li, Zhishuai Zhang, Yan Wang, Alan Yuille

MICCAI-MLMI, 2019

[Paper] [Bibtex]
Last Updated: 7/5/2022, 10:25:47 PM