Autonomous Driving

All by Year Self Driving Robustness Multi Modality AutoML

Representative papers show with red border

DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection

Yingwei Li, Adams Yu, Tianjian Meng, Ben Caine, Jiquan Ngiam, Daiyi Peng, Junyang Shen, Bo Wu, Yifeng Lu, Denny Zhou, Quoc Le, Alan Yuille, Mingxing Tan

CVPR, 2022

[Bibtex] [Paper]
@article{li2022deepfusion,
title={DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection},
author={Li, Yingwei and Yu, Adams Wei and Meng, Tianjian and Caine, Ben and Ngiam, Jiquan and Peng, Daiyi and Shen, Junyang and Wu, Bo and Lu, Yifeng and Zhou, Denny and others},
journal={arXiv preprint arXiv:2203.08195},
year={2022}
}

Depth Estimation Matters Most: Improving Per-Object Depth Estimation for Monocular 3D Detection and Tracking

Longlong Jing, Ruichi Yu, Jiyang Gao, Henrik Kretzschmar, Kang Li, Charles R. Qi, Hang Zhao, Alper Ayvaci, Xu Chen, Dillon Cower, Yingwei Li, Yurong You, Han Deng, Congcong Li, Dragomir Anguelov

ICRA, 2022

R4D: Utilizing Reference Objects for Long-Range Distance Estimation

Yingwei Li, Tiffany Chen, Maya Kabkab, Ruichi Yu, Longlong Jing, Yurong You, Hang Zhao

ICLR, 2022

[Bibtex] [Paper] [Supplementary]
@inproceedings{li2021r4d,
title={R4D: Utilizing Reference Objects for Long-Range Distance Estimation},
author={Li, Yingwei and Chen, Tiffany and Kabkab, Maya and Yu, Ruichi and Jing, Longlong and You, Yurong and Zhao, Hang},
booktitle={International Conference on Learning Representations},
year={2021}
}
Last Updated: 4/28/2022, 2:57:17 PM